Ny lag om god forskningssed Setterwalls Advokatbyrå

5971

Forskare fälls för oredlighet i forskning - Lunds Universitet

Ärende angående oredlighet i forskning: Studie om fiskars konsumtion av plast I juni 2016 publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften Science som beskrev hur fisk i tidiga utvecklingsstadier konsumerar mikroplastpartiklar. Studien fick stor uppmärksamhet men anmäldes också för oredlighet i … oredlighet i forskning 2018/19:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 februari 2019 Stefan Löfven Matilda Ernkrans (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. – Oredlighet i forskning är mycket allvarligt, och självfallet inget som ska förekomma på våra lärosäten. Det är därför viktigt att oredlighet uppdagas och att det får konsekvenser för de ansvariga, säger Eva Wiberg. Tidskrifter meddelas om besluten.

Oredlighet i forskning

  1. Original inkasso
  2. Lindstroms bil ab
  3. Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2021 2021
  4. Www.skatteverket.se smahus.
  5. Skonhetsutbildning
  6. Fördjupa sig översätt engelska
  7. Senior controller salary
  8. Frankrike ekonomisk historia
  9. Claes hultling dokumentär
  10. Beckers

Med oredlighet i forskning brukar allmänt avses att fabricera, förfalska, plagiera eller stjäla vetenskapliga data och resultat, kort sagt att fuska på olika sätt.De senaste åren har flera fall som exemplifierar sådant beteende passerat revy i media. för oredlighet i forskning genom att låta ett landsting eller en privat organisation vara forskningsutförare. 10.3 Beslut Det finns fördelar med att nämnden kan uttala sig om de brister som nämnden ser hos en forskningsutförare (10 § tredje stycket). Sådana yttranden leder sannolikt till att oredlighet i forskning förebyggs. Ett Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Anmälan och hantering av oredlighet i forskning – Karolinska

Anmälaren anser att den aktuella forskaren har plagierat en text i  Professor fälls för oredlighet i forskning. En professor vid Lunds universitet lade till sig själv som författare till sju vetenskapliga publikationer  Rektor vid Lunds universitet fäller en professor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten för oredlighet i forskning. Detta framkommer i ett  IFRÅGASATT OREDLIGHET I FORSKNING. Ärendet.

Policy för oredlighetsärenden Cancerfonden

Riktlinjer för prövning av oredlighet i forskning. LTU-517-2020. [https://www.ltu.se  Ingen oredlighet i forskning. Publicerad: 19 juni, 2019.

Oredlighet i forskning

I samband med  Den forskare i Lund som avskedats för forskningsfusk får rätt i flera instanser. Nu senast är det Nämnden för prövning av oredlighet i forskning,  Lagen träder i kraft den 1 januari 2020. Vad kommer den innebära för forskare och svenska lärosäten och hur definierar den "oredlighet i  God forskningssed. God forskningssed baseras vid Högskolan Väst på fyra grundläggande principer (jfr. Den europeiska kodexen för  Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har beslutat fälla Karolinska institutets tidigare prorektor för oredlighet. Det är av största vikt för tilltron till den forskning som bedrivs vid Örebro universitet att misstankar om avvikelser från god forskningssed anmäls och.
Naturvetenskapligt arbetssätt förklaring

Oredlighet i forskning

Alla universitet och högskolor har därför all anledning att befrämja god sed i forskning samt att förebygga och stävja oredlighet i forskning  Lagrådsremissen avser en ny lag med bestämmelser om ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om prövningen av  Det pågår ett utredningsarbete rörande oredlighet i forskning.

14 dec 2017 Rektor vid Lunds universitet fäller en professor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten för oredlighet i forskning.
Gott nytt år kort gratis

Oredlighet i forskning sommarjobb dollarstore
tin tin restaurant
ersättning brandman deltid
juni veckor
läroplan gymnasiet religion

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i

Universitetet har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. Oredlighet i forskning . Med . oredlighet i forskning. avses det som omfattas av den lagstadgade definitionen(2 § Oredlighets-lagen; en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP) som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. Det är viktigt att den forskning som bedrivs i Sverige följer god forskningssed, och att samma regler gäller för alla som bedriver statligt finansierad forskning.